Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

  Mieszkańcy zajmują trzy odrębne budynki, co sprzyja tworzeniu rodzinnej atmosfery i poczuciu dobrostanu mieszkańców.
Dom ma możliwość przyjęcia osób ze środowiska na pobyty okresowe w sytuacjach nagłych i kryzysowych: na okres zimowy, podczas pobytu opiekuna w szpitalu i w tym podobnych sytuacjach życiowych.
DPS w Wygnanowicach świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkanek Domu.

1.   Dom świadczy usługi:
            
a)   w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
                   -   miejsce zamieszkania,
                   -   wyżywienie,
                   -   odzież i obuwie,
                   -   utrzymanie czystości,
             
b)   opiekuńcze, polegające na:
                   -   udzielaniu pomocy w podstawowych    
                       czynnościach  życiowych,
                   -   pielęgnacji,
                   -   niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw   
                       osobistych,
             
c)   wspomagające, polegające na:
                   -   umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
                   -   podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu  
                       mieszkańców,
                   -   umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych                        i kulturalnych,     
                   -   zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
                   -   stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania                        i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
                   -   działaniu zmierzającym do usamodzielnienia                        mieszkańca w miarę jego możliwości,
                   -   pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi
                       w umożliwieniu podjęciu pracy, szczególnie                          mającej charakter terapeutyczny,
                   -   zapewnieniu bezpiecznego przechowywania                        środków pieniężnych  i przedmiotów                        wartościowych,
                    -  zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców                        oraz dostępności do informacji o tych prawach,
                    -  sprawnym załatwianiu skarg i wniosków                          mieszkańców,
              
d)   w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewniając osobie do 25   
     roku:   
                    - pobierania nauki,
                    - uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,  
                    - uczenie i wychowanie przez doświadczenie  
                                  życiowe

Dom posiada własną kuchnię, pralnię, pomieszczenie do terapii,

gabinet psychoterapii, pokój gościnny, salę rehabilitacyjną,

łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dysponujemy samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zabezpieczamy dostęp do odpowiednich usług medycznych.

Organizujemy wypoczynek letni mieszkankom Domu, imprezy okolicznościowe, wyjazdy na wycieczki.

Dworek

Dom A

Dom B

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego