Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu dpswygnanowice.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dpswygnanowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dpswygnanowice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 29.03.2023 r.
 • Deklarację sporządzono dnia: 18.05.2023 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem tel. 81 58 54 063 lub poprzez adres poczty elektronicznej biuro@dpswygnanowice.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Z uwagi na ograniczenia systemowe na stronie nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre zasoby mogą być niedostępne lub niezgodne z przyczyn takich jak:
  • publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,
  • struktura nie daje możliwości ingerencji w treść,
 • Część dokumentów nie posiada:
 • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • audio deskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).
 • na stronie brak formularza kontaktowego.
 • część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystane do realizacji bieżących zadań.

Dostępne udogodnienia:

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • możliwość zmiany wielkości fontu (czcionki) treści strony,
 • możliwość zmiany kontrastu

Dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami

Siedziba Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach znajduje się w Wygnanowicach 40 A,

21-065 Rybczewice Drugie.

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach mieści się w trzech budynkach -wszystkie pełnią funkcje mieszkalne.

DOM A- wejście z poziomu gruntu, pozbawione barier architektonicznych. Pokoje mieszkalne dla osób z trudnościami w poruszaniu się znajdują się na parterze budynku.

W budynku znajduje się również Centrum Aktywizacji - wejście z poziomu gruntu, pozbawione barier architektonicznych.

Dom B- wejście z poziomu gruntu, pozbawione barier architektonicznych. Pokoje mieszkalne dla osób z trudnościami w poruszaniu się znajdują się na parterze budynku.

Dworek- wejście główne w postaci schodów. W budynku znajduje się platforma do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Pokoje mieszkalne znajdują się na piętrze. Budynek wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek posiada dwa wejścia boczne, prowadzi do niego droga asfaltowa.

Wszystkie domy wyposażone są w system przyzywowo- alarmowy.

W budynkach brak oznaczeń kontrastowych lub druków powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe zapewnione na terenie obiektu.

Istnieje możliwość wejścia na teren obiektu osobie z psem asystującym.

Możliwy jest dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby – opiekuna dyżurnego.

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.