Procedura przyjęcia

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023r.  poz. 901).

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach zaprasza osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby w podeszłym wieku lub przewlekle somatycznie chore.

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w naszym Domu:

  1. Zgłasza tę potrzebę w swoim mieście lub gminie we właściwym dla miejsca pobytu ośrodku pomocy społecznej poprzez złożenie pisemnego wniosku o skierowanie do DPS w Wygnanowicach wraz z krótkim uzasadnieniem;
  2. Ośrodek pomocy społecznej bada sytuację życiową osoby zgłaszającej chęć zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz wspólnie ze zgłaszającym kompletuje wymaganą dokumentację tj: 
  • decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
  • zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej przedstawiciela ustawowego (jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona) na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o umieszczenie w dps;
  • zaświadczenie lekarza psychiatry i psychologa dla osoby ubiegającej się o umieszczenie do dps (tylko w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną)

3. Po zebraniu w/w dokumentacji, ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. (70% przychodu – szczegółowe informacje znajdują się poniżej) Średni koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach w 2023 roku to 5349,00zł.

4. Po otrzymaniu powyższej decyzji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku wydaje decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach.

5. Osoba jest zawiadamiana o możliwości przyjęcia i we współpracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach określany jest termin i konkretne szczegóły dotyczące przyjęcia do domu pomocy społecznej.

 

Odpłatność

Zgodnie z art.61 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, 
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w punktach 1 i 2.