DPS jako Instytucja

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach jest miejscem świadczącym całodobową opiekę dla 35 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie oraz 20 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.  

Świadczymy usługi bytowe, opiekuńcze, pielęgniarskie, psychologiczne, socjalne, a także współpracujemy z ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradniami specjalistycznymi. Wykwalifikowana kadra, na co dzień wspomaga funkcjonowanie mieszkanek, poprzez całodobową opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb, ale także poprzez organizowanie atrakcji na terenie Domu, jak i poza nim.

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego w Świdniku, która działa na podstawie:

  1. Uchwały nr XV/81/99 Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach,
  2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023r.  poz. 901).
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami),
  4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020 poz. 685) z późniejszymi zmianami,
  5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 964 z późniejszymi zmianami).
  6. Statutu nadanego przez Radę Powiatu Świdnickiego,
  7. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach.